Egzaminy dla każdego

Znajomość języka angielskiego potwierdzona międzynarodowym certyfikatem otwiera drzwi do zagranicznych uczelni, a coraz częściej jest niezbędna także w karierze zawodowej. Zdanie egzaminu na określonym poziomie jest również kluczowym elementem motywującym uczniów i studentów do dalszej nauki.

Egzaminy Pearsona, uznawane przez tysiące instytucji w Polsce i na całym świecie, są dopasowane do indywidualnych potrzeb uczniów, uniwersytetów oraz pracodawców, dostarczając wiarygodnych informacji na temat poziomu znajomości języka.

Co to jest Pearson?

Pearson zajmuje czołową pozycję wśród światowych firm edukacyjnych.
Dzięki swoim podręcznikom, multimedialnym narzędziom edukacyjnym oraz programom testowym pomogli w nauce już ponad 100 milionom osób na całym świecie. W ramach grupy Pearson funkcjonuje ponad 100 marek edukacyjnych oraz wydawniczych, takich jak: Longman, The Financial Times, Penguin, Prentice Hall, Allyn & Bacon, Addison-Wesley oraz Edexcel.

Czym są Pearson Test of English?

Pearson Test of English opracowuje i przeprowadza egzaminy umożliwiające osobom uczącym się języka angielskiego, dla których język ten nie jest językiem ojczystym, ocenę ich umiejętności oraz zdobycie certyfikatu poświadczającego osiągnięty poziom zaawansowania.

 • PTE sprawdzają praktyczną umiejętność posługiwania się językiem w czterech zakresach: czytanie, słuchanie, pisanie i mówienie.
 • Kładą większy nacisk na komunikację niż na znajomość konkretnego słownictwa, czy struktur gramatycznych.
 • W arkuszu egzaminacyjnym nie pojawia się wyodrębniona część gramatyczna (znajomość gramatyki weryfikowana jest w trakcie oceny pozostałych umiejętności językowych).
 • PTE oparte są na realistycznych zadaniach (np. napisz e-mail, uzupełnij dialog, wyjaśnij, jak dojść itd.).
 • Egzaminy oferowane przez Pearson Language Assessments nie wymagają uczestnictwa w żadnym ściśle określonym kursie przygotowawczym, czy też korzystania z konkretnych podręczników.

Testowane umiejętności i sposób ich oceny

Egzamin Pearson Test of English składa się z części pisemnej i ustnej.
Część pisemna egzaminu ma na celu sprawdzenie umiejętności rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu czytanego oraz pisania w języku angielskim i oceniana jest przez niezależnych egzaminatorów z Wielkiej Brytanii.
Egzamin ustny
 oceniany jest przez wykwalifikowanych pracowników lokalnych centrów egzaminacyjnych. Egzamin jest nagrywany i wysyłany do weryfikacji w Wielkiej Brytanii, w celu zapewnienia najwyższych standardów oceniania.

Kandydaci mogą przystąpić do egzaminu na dowolnym, odpowiadającym ich indywidualnym możliwościom językowym poziomie, a w miarę pogłębiania znajomości języka angielskiego przystępować do testu na kolejnych stopniach zaawansowania.

Struktura egzaminu

Egzamin na każdym poziomie składa się z części pisemnej i ustnej.

Na każdym poziomie egzamin w części pisemnej zawiera zadania na:

 • rozumienie tekstu słuchanego i czytanego oraz
 • napisanie własnego tekstu (od e-maila na niższych poziomach po artykuł na poziomie 5).

Część ustna to rozmowa jednego kandydata z egzaminatorem (interlokutorem) w obecności egzaminatora oceniającego (asesora) składająca się z czterech, a na poziomach A1, 1 i 2 – z trzech części: kilka informacji o sobie, dyskusja z egzaminatorem na podane zagadnienie (od poziomu 2), opis obrazka (od poziomu 3 dwa obrazki), odegranie dialogu z egzaminatorem w sytuacji codziennej (np. w składanie reklamacji w sklepie).
Część egzaminu jest nagrywana w celu weryfikacji rzetelności przeprowadzania egzaminu przez egzaminatorów.

Szczegółowy opis zawartości egzaminu na każdym poziomie oraz egzaminy z lat ubiegłych (Past Tests) znajdują się na stronie: http://www.pearson.pl.

Skala ocen:

Oceny łączone przyznawane za część pisemną i ustna egzaminu to:

 • Wyróżnienie (Distinction, 70 – 100%)
 • Osiągnięcie (Merit, 60 – 69%)
 • Zaliczony (Pass, 50 – 59%)
 • Niezaliczony (Fail).

Kiedy można przystąpić do PTE?

Sesje egzaminacyjne Pearson Test of English odbywają się w maju, czerwcu, październiku i  grudniu, a dniem przeprowadzania egzaminów jest zwykle sobota. Istnieje również możliwość zorganizowania sesji specjalnych w okresie innym aniżeli terminy podane powyżej, jednakże warunkiem ich przeprowadzenia jest odpowiednio duża liczba kandydatów.

Po co zdawać PTE?

 • aby zdobyć dokument znany wśród pracodawców i na uczelniach całego świata, który potwierdzi twój poziom znajomości języka angielskiego
 • aby znaleźć pracę, np. aby zostać pracownikiem służby cywilnej (od poziomu 3) lub przewodnikiem wycieczek
 • aby kontynuować naukę w Polsce lub za granicą – PTE jest honorowany przez wiele uczelni, jako potwierdzenie znajomości języka będące warunkiem przyjęcia na studia, często pozwala też na zaliczenie lektoratu lub wewnętrznego egzaminu językowego podczas studiów, zwłaszcza II stopnia (od poziomu 3)
 • aby zostać nauczycielem języka angielskiego. w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych, a także nauczycielem przedmiotów prowadzonych w języku angielskim innych niż język angielski w szkołach dwujęzycznych. Oczywiście sam certyfikat nie wystarczy – MEN wymaga jeszcze od przyszłych nauczycieli innych kwalifikacji, takich jak wyższe wykształcenie czy ukończony kurs metodyczny. Treść oryginalnego rozporządzenia i najnowsze zmiany z dnia 17.04.2012 roku dotyczące wymagań stawianych nauczycielom oraz określające szkoły i wypadki, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia filologicznego lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli znajdą Państwo na stronie: http://www.pearson.pl/angielski/dla-nauczycieli/reforma-edukacji/akty-prawne-i-rozporzadzenia-men/rozporzadzenie-men-kwalifikacje-nauczycieli.html

Dodatkowe informacje: www.pearson.pl